Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest: Spóldzielnia Mieszkaniowa „Knurowianka” w Knurowie ul. Gen. J. Zietka 18c
  2. Dane osobowe gromadzone i wykorzystywane są do prawidłowej realizacji celów Spółdzielni Mieszkaniowej „Knurowianka”, wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy prawo spółdzielcze oraz Statutu SM „Knurowianka”, tj. zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni oraz ich rodzin, a także osób niebędących członkami Spółdzielni, ale korzystających z ich zasobów, przez zapewnienie prawidłowej eksploatacji i utrzymanie właściwego stanu technicznego zasobów Spółdzielni.
  3. Dostęp do Państwa danych będą mieli pracownicy spółdzielni, każdy w zakresie swoich obowiązków oraz udostępniane będą podmiotom, które posiadają ze Spółdzielnią umowy, w zakresie niezbędnym do realizacji tych umów, a także podmiotom, które wykażą podstawę prawną lub interes prawny.
  4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Knurowianka” oraz do ich poprawiania, usunięcia po wyczerpaniu celu ich gromadzenia, ograniczenia przetwarzania (tylko w przypadkach w art. 18 RODO), przeniesienia (tylko w przypadkach określonych w art. 20 RODO), jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach RODO.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i jego usprawiedliwionego prawnie interesu zgodnie z realizacją celu i przedmiotem działalności do czasu jej ustania oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.
  6. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji przez Spółdzielnię zadań, do których została zobowiązana przepisami prawa. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań ustawowych i statutowych.